ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

مواد قا نونی مرتبط با بهداشت حرفه ای

مواد قا نونی مرتبط با بهداشت حرفه ای

 

ماده 85 قا نون کار :

 

برای صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای وتامین بهداشت کار وکارگر ومحیط کار ) تدوین می شود برای کلیه کارگاههای وکارفرمایان وکارگران و کار آموزان الزامی است.

ماده 91 قا نون کار :

 

کارفرما و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران درمحیط کار، وسائل و امکانات لازم را تهیه ودر اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوط کارگاه می باشند.

ماده 92 قا نون کار :

 

کلیه واحدهای موضوع ماده 85 قانون شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تکشیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه وآزمایشهای لازم را بعمل آورند ونتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

ماده 94 قا نون کار :

 

در مواردیکه یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضع ماده 85 این قا نون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی وبهداشت کار اطلاع دهند واین امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتر ی که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد .

ماده 95 قا نون کار :

 

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار بر عهده  کارفرمایا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده درماده 85 این قا نون خواهد بود.

هر گاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کار فرمایا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کار فرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی ونیز مجازتهای مندرج دراین قا نون مسئول است.

ماده 96 قا نون کار :

 

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی کنترل ارزشیابی وبازرسی در زمینه بهداشت کار ودرمان کارگری بوده وموظف است اقدامات لازم را دراین زمینه بعمل آورد .

ماده 98 قا نون کار :

 

بازرس کار و کارشناس بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی درهر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده وبه بازرسی بپردازند ونیز می توانند به دفاتر ومدارک مربوطه در موسسه مراجعه ودرصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند .

ماده 99 قا نون کار :

 

بازرس کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با انها درتماس می باشند ویا درانجام کار مورد استفاده قرار می گیرند به اندازه هایی که برای آزمایش لازم است درمقابل رسید نمونه بگیرند وبه روسای خود تسلیم نمایند .

ماده 101 :

 

 گزارش بازرسان کاروکارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف واخیتاراتشان در حکم گزارش ضابطین داد گستری خواهد بود. ضمنا بازرس کار وکارشناس بهداشت کار نمی توانند در کار گاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم ویا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم درآن ذینفع باشند .

ماده 147 قا نون کار :

 

دولت مکلف است خدمات بهداشتی درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قا نون وخانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148 قا نون کار :

 

کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.

 ماده 152 قا نون کار :

 

درصورت دوری کارگاه وعدم تکافوی وسیله عمومی صاحب کار باید برای رفت وبرگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب دراختیار آنا ن قرار دهد.

ماده 154 قا نون کار :

 

کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تربیت بدنی کشور محل مناسبی برای استفاده کارگران رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند .

 

قالب وبلاگ