امروزه آنالیز وبررسی حوادث گذشته یکی از روشهای موثر برای درس آموزی وپیشگیری از حوادث می باشد که نرم افزارهای زیادی در این زمینه تهیه شده است .یک نمونه از این نرم افزارهای کاربردی آنالیز حادثه توسط یکی از دوستان آماده شده وشما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید