ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

پمفلت ایمنی - پمفلت بهداشتی - پمفلت بهداشت حرفه ای

چگونه بنشینیم تا آسیب نبینیم.

 

 پمفلت نحوه صحیح حمل دستی بار

 

 پمفلت بهداشت فردی در محیط کار

 

 پمفلت بهداشت پوست در محیط کار

 

 پمفلت حفاظت در برابر صدا در محیط کار

 

 پمفلت محافظت در برابر سر و صدا در محیط کاری

 

 پمفلت ارگونومی در کار با کامپیوتر

 

پمفلت  نشستن صحیح پشت میز کار

 

 پمفلت بهداشت در اندامهای حرکتی_بهداشت فردی

 

 پمفلت عوارض کار با رایانه

 

 پمفلت گوگرد و خصوصیات آن

 

 پمفلت گاز هیدروژن سولفوره H2S

 

 پمفلت اسید سولفوریک H2SO4

 

پمفلت حریق  

 

اصول کاربردی ارگونومی در محیط کار(PDF)

 

پمفلت عوارض کار با رایانه در امور اداری

قالب وبلاگ