ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای

1-            شناخت لازم ازوضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات درمنطقه و جمع آوری اطلاعات  و آمار مربوطه، برنامه ریزی جهت بازدید واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای.

2-              همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار، بیماریهای واگیر، مسمومیتها و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک بهداشت      حرفه ای.

3-               نمونه برداری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک درمحیط کارو ارائه طریق به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار باتوجه به استانداردهای موجود.

4-            بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی درزمینه بهبود شرایط کار ومعرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.

5-           نظارت و پیگیری درامر توسعه ، تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کارو نظارت برحسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستوالعمل های موجود.

6-           آشنایی ، آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (ادغام، بقا، بهگر، صنوف).

7-          تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی برای بهداشتیاران کار، بهورزان، کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملهاو آئین نامه های موجود.

8-            آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.

9-             همکاری با سایر واحد های بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعمل های ستادی به منظور ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در منطقه.

10-                      اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسایل بهداشت حرفه ای.

11-           اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) با توجه به قوانین و مقرارت موجود.

12-                      جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق فرمهای مصوب.

13-           مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل).

14-                      ارائه و اجرای روشهای اجرایی درجهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجوددر محیطهای کار منطقه.

15-                      انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق.

   دانلود : فرایند های کاری بهداشت حرفه ای - شامل ٨ فرایند           حجم فایل 215 KB

قالب وبلاگ