ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

چک لیست پوسترها و علائم ایمنی بر اساس استاندارد OSHA

چک لیست پوسترها و علائم ایمنی بر اساس استاندارد OSHA

تهیه کننده : دادور

ردیف

عناوین سوالات

بلی

خیر

1

آیا پوسترهای ایمنی در جاهای مهم که همه کارگران بتوانند آن را ببینند نصب شده است ؟

2

آیا شماره تلفن اورژانس به دیوارزده شده است در جائی که کارگران بتوانند در مواقع اضطراری از آن استفاده نمایند ؟

3

آیا در جائی که کارگران ممکن است در تماس با مواد سمی یا عوامل فیزیکی مضر باشند اطلاعات مربوط به نحوه دسترسی کارگران به خدمات پزشکی و  ثبت تماسها و ورقه های اطلاعات ایمنی  مواد به آسانی در دسترس کارگران متاثر می باشد ؟

4

آیا علائم ایمنی در جاهائی که نیاز است نصب شده است ؟

قالب وبلاگ