ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

منابع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 

منابع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

 

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

Industrial safety and Health manage ment

 

Industrial noise control, chapters1 – 6,9-10

Industrial ventilation manual

Fundamentals of air sampling , chapters1-9

Occupational Ergonomics Handbooks

Safety and Health for Engineers

Introduction to health physics

Occupational Toxicology

انسان و تنش های حرارتی محیط کار

نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ، جلد 1 و 02

روشنایی در بهداشت و ایمنی

  C.Ray ASFahl چاپ پنجم فصول 13 و 15 و 16 و 17 و 18

Lewis Bell & Douglas Bell

ACGIH

Gregory D. Wight

W. Karwowskiws. Marras

Brauer, Rogerl

Herman Cember

Stacey

فریده گلبابایی و همکاران

عبدالرحمان بهرامی

حسین کاکوئی و همکاران

فیزیک

فیزیک جلد اول , دوم , سوم

هالیدی

شیمی

شیمی عمومی

چارلز مورتیمر

ریاضی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

لوئیس لیتهولد مترجم : دکتر عالم زاده

فیزیولوژی و تشریح

The Physiological basis of Physical education and Athletics

Edward L  Fox, Donald K. Mathews

 

 

قالب وبلاگ