ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو

دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو


   می دانید که در پیاده سازی سیستمهای مختلف بر اساس استانداردهای ایزو در یک سازمان، یکی از مراحل اساسی آن ممیزی داخلی سازمان می باشد حال برای انجام این مرحله از پیاده سازی سیستم نیاز به یک چک لیست جامع و کامل برای انجام ممیزی سیستم بر طبق استاندارد مورد نظر می باشد.

برای تهیه چک لیست جامع و کامل ممیزی باید با توجه به متن استاندارد مورد نظر و الزامات آن عمل کرد یعنی چک لیستی تهیه کرد که تمامی الزامات استاندارد مورد نظر مورد توجه قرار گیرد تا بتوان همخوانی سیستم پیاده سازی شده را با استاندارد مورد نظر تضمین نمود.

حال با توجه به اهمیت تهیه چک لیست های کامل ممیزی، نمونه هایی از چک لیست های به کار گرفته شده در سازمانهای مختلف برای استانداردهای ایزو برای مطالعه و استفاده دوستان آورده می شود امید است که مورد استفاده قرار گیرد.

چک لیست ممیزی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ چک لیست ممیزی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

چک لیست ممیزی استاندارد ایزو TS 16949 چک لیست ممیزی استاندارد ایزو TS 16949

قالب وبلاگ