ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

نکات مربوط به اندازه گیری روشنایی

نکات مربوط به اندازه گیری روشنایی

در تکمیل فرم مربوط به اندازه گیری روشنایی بایستی مواردی را رعایت کرد . رعایت این موارد ، کمک شایانی به انجام صحیح اندازه گیری خواهد کرد .

 


 

1- رنگ دیوار ،کف و سقف کارگاه در گزارش قید شود .

2- ارتفاع منابع روشنایی مصنوعی از کف کارگاه در گزارش قید شود.

3- نوع و مدل دستگاههای اندازه گیری و تاریخ کالیبراسیون دستگاهها در گزارش قید شود.

4-محل دقیق ایستگاههای اندازه گیری در گزارش قید شود .

5- ساعت،تاریخ  اندازه گیری در گزارش قید شود .

6- وضعیت هوای سالن از نظر میزان آلودگی در گزارش قید شود .

7- پلان منابع روشنایی کارگاه در گزارش رسم شود .

8- جهت در پلان کارگاه رسم شود .

9- نوع منابع روشنایی مصنوعی در گزارش قید شود .

10- تعداد منابع روشنایی مصنوعی در یک کارگاه و وضعیت روشن و خاموش بودن آنها در گزارش قید شود .

11- میانگین گیری از نتایج اندازه گیری در یک کارگاه علمی نیست .

12- وضعیت بازو بسته بودن درب کارگاه در حین اندازه گیری مشخص شود .

13- وضعیت تابش نور خورشید در حین اندازه گیری مشخص شود .

14-وضعیت روشن و خاموش بودن منابع روشنایی موضعی در گزارش قید شود .

15-اندازه گیری روشنایی در شب یا زمانی که روشنایی طبیعی نور غالب نباشد انجام گردد .

16-اندازه گیری روشنایی همراه با ارزیابی باشد  . (ماخذ کتاب روشنایی آقای دکتر گل محمدی صفحه 145 الی147)

17- برای ارزیابی وضعیت روشنایی نیاز به اندازه گیری درخشندگی نیز می باشد .

قالب وبلاگ