جهت مطالعه و اظهار نظر در خصوص آیین نامه های حفاظتی ایمنی و بهداشت کار به لینک زیر مراجعه نمایید...

 http://www.irimlsa.ir/FixInfo/markaztahghighat/pages/draftof%20markaz.htm