ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

پاورپوینت های آموزشی OSHA در رابطه با ایمنی (۱)

      پاورپوینت های آموزشی  OSHA   در رابطه با ایمنی (۱)

 

          Personal Protective Equipment           Electrical

                   Download [3.7 MB ZIP File*]                              Download [5 MB ZIP File*]

         Introduction to OSHA           Flammable & Combustible Liquids

           Download [3.5 MB ZIP File                                  Download [2.2 MB ZIP File                      
 
         
 

         Machine Guarding     

               Download [3 MB ZIP File*]

        Walking-Working Surfaces           Safety & Health Programs

                 Download [1.3 MB ZIP File*]                            Download [3 MB ZIP File*]

        Means of Egress & Fire Protection          Hazard Communication

                Download [1.4 MB ZIP File                           Download [2.7 MB ZIP File*]

 

     Bloodborne Pathogens      
          Download [1.3 MB ZIP File*]

قالب وبلاگ