ایمنی و بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای

چک لیست برنامه ایمنی و بهداشت بر اساس استاندارد OSHA

چک لیست برنامه ایمنی و بهداشت بر اساس استاندارد OSHA

تهیه کننده : دادور

ردیف

عناوین سوالات

بلی

خیر

1

آیا شما دارای یک برنامه فعال ایمنی و بهداشت و نیز مدیریت خطرات خاص در محیط کارتان هستید ؟

2

آیا یک فرد مشخصی مسئولیت کلیه برنامه فعالیت های ایمنی و بهداشت را به عهده دارد ؟

3

آیا شما دارای یک کمیته ایمنی یا گروه مشخصی می باشید که بطور منظم تشکیل جلسه بدهد و فعالیت هایش را کتبا به مدیریت و ارگانهای ذیربط گزارش نماید ؟

4

آیا شما دارای پروسه ای هستید که کارکنان مشکلات ایمنی و بهداشتی را به مسئولین مربوطه انتقال دهند ؟

5

آیا شما بطور مستمر توصیه های ایمنی و بهداشتی را به کارکنان می نمائید و اطمینان لازم از شرایط ایمنی و بهداشتی را به کارکنان ارائه می دهید ؟

6

آیا شما تشویق هایی را برای کارکنان یا گروههای کاری که در کاهش حوادث ، آسیب ها و بیماریهای ناشی از کار تلاش بیشتری نموده اند در نظر گرفته اید ؟

قالب وبلاگ